Peräkärry vuokrauksen ja suksiboksi vuokrauksen sopimusehdot

Vuokrauksen sopimusehdot

 

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia. Asiakas sitoutuu näihin ehtoihin vuokraamalla tuotteen joko netissä, käteisellä tai laskulla.

2. VUOKRA-AIKA 
Vuokra-aika alkaa tunnista, jolloin tuote noudetaan. Vuokra-aika päättyy seuraavaan tuntiin, jolloin tuote palautetaan.

 
3. VUOKRAUKSEN KOHDE 
Vuokrauksen kohteena on tuote sellaisineen tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on ne Nettikaupassa yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen tuotetta vastaanottaessaan tarkastamaan tuoteen kunnon. Mikäli tuote antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.


4. TUOTEEN LUOVUTTAMINEN 
Tuote luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisesta paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.

5. VUOKRATUOTEN KÄYTTÖ 
Vuokralleottajan tulee käyttää tuotetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää ja puhdistaa tuote käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokratuotea ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokratuotetta ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS 
Vuokralleottajan tulee palauttaa tuote vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralleluovutettaessa. Tuote tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokratuotelle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen tuoten sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset tuoten puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.


8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
Vuokralleantaja vastaa tuoten normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa tuoten käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET 
Asiakas huolehtii että hänellä on tarvittavat vakuutukset korvaamaan tapahtuneen vahingon

 
10. SOPIMUSRIKKOMUS 
Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokratuote takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

11. YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää tuoten tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokratuoteä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. RIITAISUUDET 
Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.