Rekisteriseloste / Luottamuksellisuus / GDPR

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

WegaSales Oy on sitoutunut kunnioittamaan ja suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietoja sekä mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn.

GDPR, Noudatamme tietosuojasäädöksiä

WegaSales Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta (GDPR). Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun asiakas käyttää verkkosivustojamme/verkkokauppaa. Mikäli verkkosivustomme käyttäjä ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, asiakas ei voi käyttää palveluja, sillä palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.


Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.


REKISTERINPITÄJÄ

WegaSales Oyj (Y-tunnus: FI25208561)
Rantakiventie 10E, 00960 HELSINKI


REKISTERIASIOINNIN YHTEYSTIEDOT

Puhelin +358 44 3770773
Sähköposti myynti (at) wegasales . com


REKISTERIN NIMI

WegaSales Oy:n verkkokauppa ja tilausrekisteri


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on joko selannut, tilannut tai rekisteröitynyt WegaSales Oy:n verkkokauppaan tai henkilö on osallistunut WegaSales Oy:n järjestämään tilaisuuteen, kilpailuun, messutapahtumaan tai yhtiökokoukseen. Henkilöstä on julkista tietoa saatavilla muilla verkko, tori tai kauppasivuilla.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on WegaSales Oy:n verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää WegaSales Oyn omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. WegaSales Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan WegaSales Oyn asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

WegaSales Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä WegaSales Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse tai rekisterinhoitajalle.

Henkilötietojen käyttötarkoituksia muun muassa:

   - Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen
   - Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen
   - Palvelun käytön seuranta ja analysointi asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen
   - Asiakkaiden profilointi markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelun kehittämiseksi
   - Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi ja markkinoinnin kohdentamiseen
   - Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä
   - Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus
   - Markkinatutkimukset, asiakastyytyväisyyskyselyt ja tuotearvioinnit
   - Personoitujen palvelun tarjoaminen
   - Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset
   - Liiketoiminnan kehittäminen


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tiedot tilauksista
 • Keskeytyneet tilaukset
 • Tilausten seurantatiedot
 • Tilastoa verkkokaupan käytöstä
 • Maksutavoista
 • Kaikki selaimella / evästeillä kerättävät tiedot (Esim. seuraavat)
 •     Käyttäjän IP-osoite
 •     Maantieteellinen lokaatio
 •     Kellonaika
 •     Käytetyt sivut
 •     Selaintyyppi
 •     Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 •     Miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 •     Mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 •     Tilausprosessin käytöstä, keskeytyneistä tilauksista
 •     Jne.
 •     Lisää tietoa Evästeet

TIETOJEN LUOVUTUS JA KÄSITTELY

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan WegaSales Oyj:n käytössä, paitsi WegaSales Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta WegaSales Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole WegaSales Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Henkilötietoihin käsittelevät WegaSales Oy:n omat koulutetut työntekijät ja alihankkijat, joiden työtehtävien suorittamisessa joudutaan käsittelemään henkilötietoja. Työntekijät on koulutettu käsittelemään henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti sekä voimassa olevan lainsäädännön sekä annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Tiettyjen henkilötietojen käsittelyn osalta WegaSales Oy käyttää kolmansia osapuolia henkilötietojen käsittelyssä. Yhteistyökumppanit ovat WegaSales Oy:n parhaan arvion mukaan luotettavia ja niiden toimintaa seurataan koko ajan. Yhteistyökumppaneiden kanssa on laadittu kirjalliset henkilötietojen käsittelysopimukset, joissa on huomioitu tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset.

Palveluun rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa henkilötietojensa käyttöön ja hänelle kohdistettuun markkinointiin. Palvelun käyttäjällä voi tehdä markkinointia koskevat valinnat Palvelun omilla sivuilla, esimerkiksi ottaako hän vastaan markkinointia vai ei. Palvelua kehitetään jatkuvasti, joten toimintoja voidaan muuttaa, lisätä tai poistaa kokonaan.

Palvelun käyttäjällä on oikeus saada vahvistus käsittelemmekö häntä koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa mukaan lukien jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista. Palvelun käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat henkilötiedot sekä pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Palvelun kyttäjällä voi vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista. Henkilötiedon käsittelyn perustuessa. Asiakkaan antamaan erilliseen suostumukseen, Palvelun kyttäjällä voi peruuttaa suostumuksen. Muutostilanteissa, palvelun käyttäjä on velvollinen osoittamaan tai todistamaan henkilöllisyytensä rekisterinpitäjän osoitteessa.

Mikäli palvelun käyttäjä katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on puutteita tai epäilee, että WegaSales toiminut lain vastaisesti, Palvelun käyttäjällä on vapaa oikeus reklamoida WegaSales Oy:lle asiasta. WegaSales on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti, joten haluamme korjata mahdolliset puutteet. Palvelun käyttäjällä on oikeus myös tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio palvelussa, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää WegaSales Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee WegaSales Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.  Serverin suojauksessa käytetään kehittyneitä tekniikoita.